การใช้งาน แอมมิเตอร์ (Ammeter) เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า

แอมมิเตอร์ คือเครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. ชนิดที่ติดตั้งไว้เป็นส่วนหนึ่งในวงจร หรือจะต้องปลดสายออกจากวงจรต่อผ่านเครื่องมือวัด มีทั้งแบบที่ใช้วัดกระแสตรง (DE ammeter) ซึ่งในการวัดจะต้องคำนึงถึงขั้วบวก ขั้วลบของมิเตอร์ด้วย และแบบที่ใช้วัดกระแสสลับ (AC ammeter) ซึ่งในการวัดค่าไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงขั้วบวกขั้วลบ แต่ทั้ง 2 แบบจะต้องต่อแอมมิเตอร์อนุกรมกับอุปกรณ์หรือวงจรที่จะทำการวัดเสมอ เช่นที่วัดโดยใช้มัลติมิเตอร์หรือใช้แอมมิเตอร์ชนิดติดตั้งไว้ถาวรในวงจร (in-line ammeter)

2. ชนิดที่วัดโดยใช้แอมมิเตอร์คล้องสายไฟที่ต้องการวัด (clamp-on ammeter หรือ clip ammeter) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสในระบบไฟฟ้าสลับชนิดที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน คือไม่ต้องปลดสายออกจากวงจรมาทำการวัด อุปกรณ์และวงจรสามารถทำงานได้ตามปกติเพียงใช้แคลมป์ออนมิเตอร์คล้องสายไฟที่ต้องการวัดเพียงเส้นใดเส้นหนึ่งก็สามารถอ่านค่ากระแสที่ผ่านวงจรได้ ในกรณีที่กระแสผ่านวงจรมีค่าน้อย เพื่อความละเอียดในการอ่านค่าให้ใช้วิธีดันสายไฟที่ต้องการจะวัดคล้องรอบแกนเหล็กของมิเตอร์หลาย ๆ รอบ ค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์หารด้วยจำนวนรอบของสายไฟที่พันรอบแกนเหล็กคือค่ากระแสที่ผ่านวงจร


enlightened ปัจจุบันแอมมิเตอร์ชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้กว้างขวางขึ้น โดยสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานได้ด้วยเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน