อุณหภูมิแตกต่าง ขณะเปลี่ยนสถานะ (Temperature Glide)

อุณหภูมิแตกต่างขณะเปลี่ยนสถานะ (Temperature Glide) คืออุณหภูมิแตกต่างระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเดือดหรือการควบแน่น ใช้อธิบายจุดเดือดหรือจุดควบแน่นซึ่งมีค่ามากกว่า 1 ค่า ขณะเปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็นกลุ่ม Zeotropic