กฏหมายว่าด้วย อันตรายในอุตสาหกรรมห้องเย็น

จากอุบัติภัยการรั่วไหลของแอมโมเนียในโรงงานอุตสาหกรรมห้องเย็น และโรงน้ำแข็ง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน จนทำให้กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้เป็น 1 ใน 12 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิด จากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน

โรงงานของท่านเข้าข่ายหรือไม่

เป็นประเด็นแรกที่จะต้องทราบด้วยการดูที่ทะเบียนใบอนุญาตโรงงาน หรือ รง.4. จะต้องเป็นห้องเย็นที่มีเลขทะเบียนลำดับที่ 92 เช่น 3-92-4/42, ศ3-092(00)-006/33 หรือ ศ3-92-1/38ฉช. เป็นต้น

กฎหมายกำหนดขนาดของโรงงานห้องเย็น

ที่มีเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้า หรือคนงาน 50 คนขึ้นไป หรือโรงงานทุกขนาดที่มีการแกะล้าง หรือแปรสภาพวัตถุดิบ ลำดับที่ 92 เข้าข่ายต้องทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งหมด

เข้าข่ายแล้วจะต้องทำอย่างไร

หากโรงงานของท่านเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวอื่นแนบพร้อมกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน และภายใน 360 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ หรือ 6 มกราคม 2545 ทั้งนี้จะต้องมีการทบทวน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในคราวต่อไป พร้อมกับการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทุกครั้ง (ทุก 5 ปี)