ความชื้นกับสารทำความเย็น HFC (น้ำยาแอร์)

ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้สารทำความเย็น ชนิด HFC กับน้ำมัน POE แทนสารทำความ เย็นตัวเก่า ชนิด HCFC/CFC กับน้ำมัน Mineral ด้วยเหตุผลในแง่มุมของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปฏิกิริยา เรือนกระจกซึ่งจะมีขั้นตอน การทำ งาน ตลอดจนข้อควรระวังในการติดตั้งระบบ ทำความเย็นสำหรับ สารทำความเย็นชนิดใหม่นี้ และจำเป็นจะต้องหาข้อมูลวิธีปฏิบัติให้ได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกัน จะมีจุดเล็กๆน้อยๆ บางอย่างที่มักถูกมองข้ามไป แต่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น ความสำคัญของ ปริมาณความชื้น ที่มีในระบบทำความเย็น และการเลือกใช้ Filter Drier/Sight Glass ให้เหมาะสมกับ สารทำความเย็นชนิดใหม่นี้

(ภาพ DCR and Core)

ความชื้นเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายในระบบทำความเย็น ความชื้นที่มีปริมาณมาก เมื่อไหลผ่านอุปกรณ์ ลดความดันในระบบ เช่น เทอร์โมสแตติก เอ็กแปนชั่นวาล์ว

หรือท่อแคปิลลารี่ จะเกิดเป็น เกล็ดน้ำแข็ง และอุดตันทำให้ระบบทำความเย็น ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ นอกจากนี้ ความชื้น ยังทำปฏิกิริยาเคมีกับสารทำความเย็นและน้ำมัน ทำให้คุณสมบัติทางเคมี ของสารเหล่านี้ เปลี่ยนไปและไม่ สามารถทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ

การเลือกใช้สาร HFC เป็นสารทำความ เย็น จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในแง่ของความชื้น กล่าวคือ สาร HFC เป็นสารอิ่มตัว ถือเป็นข้อดี เพราะไม่ค่อยทำปฏิกิริยากับความชื้น ได้ง่ายๆ แต่ข้อเสียคือ สาร HFC ต้องใช้คู่กับน้ำมัน POE ซึ่งนำมันชนิดนี้สามารถเก็บสะสม ปริมาณน้ำ ไว้ในตัวมันเองได้มากกว่าน้ำมัน ชนิด Mineral จึงจำเป็นจะต้องดูแลระดับความชื้นเป็นพิเศษ

ทั้งสาร HFC และ POE เป็นสารที่มี โครงสร้างโมเลกุลแบบ Polar Molecular สารทั้งสองชนิดนี้จะไม่รวมตัวกัน จึงใช้ในระบบ เดียวกันได้โดยไม่มีปัญหา แต่ข้อเสียของน้ำมัน POE ที่มีโครงสร้างแบบ Polar Molecular คือ จะเหนียวติดแน่นกับโลหะเช่น ภายในคอมเพรส เซอร์ หรือชิ้นส่วนต่างๆในระบบทำความเย็น ทำให้อาจดึงเอาคราบความสกปรกตามผิว หรือออกไซด์ของโลหะ แล้วดึงออกไปให้เกิด การหมุนเวียนอยู่ในระบบ เกิดเป็นความสกปรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นการเปลี่ยนระบบ จากสาร CFC/HCFC เป็น HFC จะต้องแน่ ใจว่าได้ทำความสะอาดผิวภายในได้เป็นอย่างดีแล้ว

จากที่กล่าวมาแล้ว คุณสมบัติของน้ำมัน POE นั้น สามารถเก็บสะสมปริมาณน้ำไว้ในตัวมันเอง ได้มากซึ่งปริมาณน้ำนี้ จะทำให้เกิดปฏิกิริยา Hydrolysis ทำให้คุณสมบัติของน้ำมันเปลี่ยน เป็นกรด Carboxylic ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิด ปฏิกิริยานี้ จึงต้องป้องกันโดยการเลือกใช้ Filter Drier ชนิดที่ดี และสามารถ เก็บความชื้นได้ สูงสุด