การออกแบบหรือใช้งานห้องเย็นแบบ คอยล์เป่าลมเย็น (Design of Forced-Air Coolers)

การออกแบบหรือใช้งานห้องเย็นแบบ คอยล์เป่าลมเย็น (Design of Forced-Air Coolers)

  • ชนิดสินค้า : ชนิดสินค้าที่เก็บในห้องเย็นเดียวกัน ควรเลือกที่มีคุณสมบัติในการจัดเก็บที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ไม่ควรนำสินค้าต่างชนิดมาจัดเก็บรวมกัน
  • ชนิดของบรรจุภัณฑ์และการจัดวางสินค้า : ชนิด ขนาดบรรจุภัณฑ์และวิธีการจัดวางสินค้ามีผลต่อขนาดห้อง การเลือกปริมาณลมและระยะลมเป่า
  • ระยะเวลาการปรับลดอุณหภูมิ : ระยะเวลาสำหรับการปรับลดอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิสินค้ามีผลต่อขนาดกำลังทำความเย็นและปริมาณลมที่ต้องการ