เงื่อนไขการใช้งานหรือการออกแบบ ระบบทำความเย็นด้วยแอมโมเนีย

ระบบทำความเย็นด้วยแอมโมเนีย แอมโมเนียเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามวัฎจักรไนโตรเจน ถูกใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ยร้อยละ 85 ของ ปริมาณการใช้ ทั้งหมด ร้อยละ 15 ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

การออกแบบห้องเย็นให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ต้องทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ชนิดของสินค้าที่จัดเก็บ

  • ผัก/ผลไม้ จะต้องระบุด้วยว่าสด แห้งหรือ แปรรูป
  • น้ำผลไม้ แบบน้ำผลไม้สดหรือเข้มข้น
  • อาหารทะเลสด แห้ง หรือแปรรูป

2. ปริมาณสินค้าที่จัดเก็บต่อวัน

3. อุณหภูมิสินค้าที่นำเข้าห้องเย็นและอุณหภูมิสินค้าภายหลังแช่แข็ง

4. อุณหภูมิห้องที่ต้องการใช้งานซึ่งต้องเหมาะสมกับอุณหภูมิสินค้าที่จัดเก็บและระยะเวลาในการจัดเก็บ

5. ระยะเวลาในการปรับลดอุณหภูมิสินค้า

6. ลักษณะภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้า

  • เปลือย
  • บรรจุภาชนะพลาสติก
  • บรรจุกล่องกระดาษ เป็นต้น

7. ลักษณะการใช้งานห้องเย็น

  • ใช้เป็นห้องเก็บสินค้าอย่างเดียว
  • ใช้เป็นห้องปรับลดอุณหภูมิอย่างเดียว
  • ใช้เป็นห้องปรับลดอุณหภูมิและจัดเก็บสินค้าร่วมกัน
  • ความถี่ในการเปิด-ปิดประตูห้องเย็น

8. ลักษณะการจัดเก็บสินค้าในห้องเย็น

9. ขนาดของห้องเย็นและฉนวนที่ใช้

10. อุณหภูมิบรรยากาศ กระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก