หน้าที่ของรีเลย์ควบคุม (Control Relay)

รีเลย์ควบคุม (Control Relay) มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับแม็กเนติกคอนแทกเตอร์ แต่มีข้อแตกต่างกันดังนี้

1. หน้าสัมผัสของรีเลย์ควบคุมจะทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 18 แอมแปร์ ในขณะที่หน้าสัมผัสของแม็กเนติกคอนแทกเตอร์จะทนกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 20 แอมแปร์ขึ้นไป

2. หน้าสัมผัสของแม็กเนติกคอนแทกเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบปกติเปิด แต่หน้าสัมผัสของรีเลย์ควบคุมจะมีทั้งปกติเปิดและปกติปิด

3. หน้าสัมผัสของแม็กเนติกคอนแทกเตอร์จะทำหน้าที่ตัด-ต่อโหลดที่ต้องการกำลังสูง แต่หน้าสัมผัสของรีเลย์ควบคุมจะทำหน้าที่ตัด-ต่อวงจรควบคุมเท่านั้น