การต่อเกจแมนิโฟลด์เข้ากับระบบ และขั้นตอนการใช้งาน

ในทางปฏิบัติจะต่อเกจแมนิโฟลด์เข้ากับวาล์วบริการของเครื่องปรับอากาศ (วาล์วบริการทั้งแบบหัวลูกศรและแบบปรับด้วยมือ) ในการถอดสายเกจแมนิโฟลด์ออกจากวาล์วบริการแบบหัวลูกศรทำได้ยาก เพราะสารความเย็นในระบบจะรั่วออกตลอดเวลาที่คลายสายออกจากวาล์วบริการ แต่สามารถแก้ไขได้โดยขณะที่คลายสายชาร์จสารความเย็นออกจากวาล์วบริการ ให้กดสายชาร์จสารความเย็นเข้ากับวาล์วบริการให้แน่น และเมื่อคลายเกลียวออกหมดแล้ว ให้ปลดสายออกทันที ก็จะช่วยให้สารความเย็นไม่รั่วออกตลอดเวลาที่คลายสายออกจากวาล์วบริการแบบนี้โปรดระลึกเสมอว่า เมื่อช่างบริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารความเย็นจะต้องสวมแว่นป้องกันความปลอดภัย ไม่ให้สารความเย็นเหลวเข้าตาได้

สำหรับการต่อสายเมื่อปลดสายเกจแมนิโฟลด์ออกจากวาล์วบริการแบบปรับด้วยมือ ก็จำเป็นต้องศึกษาในเรื่องวาล์วบริการให้ดีเสียก่อนเช่นกัน

ขั้นตอนการใช้เกจแมนิโฟลด์ ควรปฏิบัติเป็นลำดับขั้นดังนี้

 1. หาตำแหน่งของวาล์วบริการในระบบ
 2. คลายฝาครอบสำหรับต่อเข้าเกจที่วาล์วบริการอย่างช้า ๆ
 3. ตรวจดูว่าวาล์วของเกจแมนิโฟลด์อยู่ในตำแหน่งปิดทั้งคู่หรือยัง
 4. ต่อสายเกจเข้ากับวาล์วบริการ
 5. ถ้าเป็นระบบที่ใช้วาลว์บริการแบบปรับด้วยมือ ให้หมุนวาล์วบริการเข้า (ตามเข็มนาฬิกา) ประมาณ ¼ รอบ
 6. ขณะที่ควรอ่านค่าความดันเกจได้บนเกจทั้งคู่ ถ้าไม่มีความดันเกิดขึ้น แสดงว่าภายในระบบไม่มีสารความเย็น ให้หาตำแหน่งรั่ว และทำการแก้ไข
 7. ไล่อากาศในสายที่จุดนี้ ซึ่งปฏิบัติได้โดย
  • คลายสายที่เกจแมนิโฟลด์เล็กน้อย ปล่อยให้สารความเย็นในสถานะแก๊สทิ้งออกประมาณ 3 วินาที หรือ
  • คลายปลายสายกลางของเกจแมนิโฟลด์ออกจากท่อสารความเย็นเล็กน้อย ใช้สารความเย็นในระบบไล่อากาศโดยเปิดวาล์วของเกจแมนิโฟลด์ทั้งคู่ ปล่อยให้สารความเย็นจากในระบบรั่วทิ้งออกจากปลายสายกลาง แล้วจึงขันปลายสายกลางเข้ากับท่อสารความเย็นให้แน่น ปิดวาล์วเกจแมนิโฟลด์ทั้งคู่อีกครั้งหนึ่ง
 8. เกจแมนิโฟลด์ขณะนี้พร้อมใช้งานได้แล้ว