ความหมายของ สายป้อน

ในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในสถานที่ที่มีผู้ต้องการใช้มาก ๆ จะใช้แรงเคลื่อนต่ำ 110 โวลต์ หรือ 220 โวลต์ ในวงงานที่ใช้ไฟฟ้ามากและระยะทางที่กำหนดจ่ายไกล ๆ เช่น จังหวัด หรือตำบลใหญ่ ๆ แรงเคลื่อนในสายย่อมจะตกต่ำ และสูญเสียไปในสาย (เกี่ยวกับความต้านทาน)

ฉะนั้น ระบบการจ่ายจากโรงงานต้นกำเนิดจึงต้องจ่ายแรงเคลื่อนสูงเข้าสายป้อนที่วางไปตามถนนต่าง ๆ หรือฝังใต้ดินเป็นตำบล ๆ ไป เมื่อผ่านตอนใด ตำบลใด ก็ใช้หม้อแปลงกำลังไฟฟ้า แปลงแรงดันสูงลงให้เหมาะสมกับสถานที่ต้องการใช้ (แรงเคลื่อน) เป็นส่วน ๆ ชุด ๆ ไปไม่รวมกัน เราเรียกสายที่ต่อตรงจากโรงต้นกำลังชุด ๆ ว่า สายป้อน