ชุดแมนนิโฟลเกจ (Manifold Gauge)

การใช้งาน

  • เพื่อใช้วัดความดันของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบ
  • เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบรรจุสารทำความเย็นเข้าระบบ
  • เพื่อเป่าไล่ไอสารทำความเย็นและอากาศออกจากระบบ

หลักการ ความดันของสารทำความเย็นจะวัดได้โดยเกจความดัน 2 ตัวซึ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยให้ท่อทางติดต่อกันเป็นชุดที่แมนนิโฟล
เมื่อเปิด/ปิดวาล์วทางด้านต่ำและด้านสูง จะสามารถดูดหรือไล่ไอสารทำความเย็นได้

ขั้นตอนในการทำงาน แมนนิโฟลเกจจะประกอบด้วยสายยาง 3 เส้น สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีแดงและมวาล์วด้าต่ำและด้านสูง

(ก) เมื่อต้องการวัดความดันทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านสูงและด้านต่ำ
     – ให้ปิดวาล์วทั้งด้านสูงและด้านต่ำ
(ข) เมื่อต้องการบรรจุสารทำความเย็น ในกรณีที่เครื่องมีสารทำความเย็นน้อยไป
     – เมื่อเปิดวาล์วด้านต่ำ และปิดวาล์วด้านสูง สารทำความเย็นจากถังเก็บสารทำความเย็นจะไหลผ่านสายยางสีเหลือบต่อไปยังด้านต่ำ และผ่านสายยางสีน้ำเงินไปเข้าระบบ ทำให้ความดันในระบบทางด้านต่ำได้
(ค)  เมื่อต้องการเป่าไล่สารทำความเย็น ในกรณีที่บรรจุสารทำความเย็นมากเกินไป 
      – ให้ปิดวาล์วด้านต่ำและเปิดวาล์วด้านสูง
      – สารทำความเย็นจากระบบจะระบายออกโดยผ่านสายยางสีแดง วาล์วด้านสูง และสายสีเหลืองออกสู่ภายนอก
(ง) เมื่อต้องการทำสุญญากาศเพื่อทำให้ระบบแห้ง
      – ให้เปิดวาล์วทั้งสองทั้งด้านต่ำและด้านสูง อากาศจะถูกดูดทางสายยางสีแดงและน้ำเงินผ่านวาล์วด้านต่ำและด้านสูง สายสีเหลืองเข้าเครื่องสุญญากาศ

สูบสุญญากาศ

เมื่อระบบมีอากาศหรือความชื้นจะทำให้เกิดการขัดข้องขึ้นดังนี้

  1. เสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
  2. ความเย็นลดน้อยลง
  3. เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ความร้อนสูง มอเตอร์คอมเพรสเซอร์อาจไหม้ได้
  4. เกิดการผุกร่อนภายในระบบ
  5. ทำให้วาล์วหรือท่อแคพพิลารี่อุดตัน
  6. ทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ

เพื่อขจัดปัญหาดับกล่าว จะต้องทำการไล่อากาศหรือความชื้นออกจากระบบ