ไซโครมิเตอร์ (Psychrometer)

การใช้งาน การวัดความชื้นสัมพัทธ์ (RH % : Relative humidity) จะกระทำได้จากการวัดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของกระเปาะแห้งกับอุณหภูมิกระเปาะเปียก

หลักการ เมื่อน้ำระเหยจากผ้าโปร่งที่หุ้มกะเปาะของเทอร์โมมิเตอร์ (เรียกว่า กระเปาะเปียก Wet Bulb) จะดึงความร้อนออกจากกระเปาะเปียก ซึ่งทำให้อุณหภูมิที่อ่านได้ที่กระเปาะเปียกต่ำกว่าอุณหภูมิของกระเปาะแห้ง

ความชื้นสัมพัทธ์คือ อัตราส่วนระหว่างปริมาณของความชื้นที่มีอยู่ในอากาศกับปริมาณมากที่สุกที่จะมีอยู่ได้ที่อุณหภูมินั้น ๆ เมื่อความชื้นสัมพัทธ์มีค่าน้อยลง น้ำก็จะระเหยจากผ้าโปร่งที่กระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์ได้มากขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าอุณหภูมิระหว่างกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้งจะแตกต่างกันมากขึ้น

ดังนั้น เมื่อเรารู้อุณหภูมิแตกต่างระห่างกระเปาะแห้งกับกระเปาะเปียกแล้ว เราก็สามารถหาความชื้นสัมพัทธ์ได้จากตารางเทียบที่ติดอยู่กับเครื่องวัดความชื้นหรือจากแผนภูมิไซดครเมตริก (Psychromdtic Chart)

 

แอสแมนไซโครมิเตอร์ (Assmann Psychrometer) เป็นเครื่องวัดความชื้นที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยประกอบด้วยท่อโลหะหุ้มกระเปาะเปียกไว้ และมีพัดลมเป่าลมให้ผ่านท่อนี้ด้วยความเร็ว 3 ถึง 5 เมตร/วินาที ซึ่งจะทำให้การวัดถูกต้องมากขึ้น

ข้อควรระวัง ต้องตรวจให้แน่ใจว่า ผ้าโปร่งที่หุ้มกระเปาะเปียกนั้นไม่แห้ง หรือเปียกเกินไป ซึ่งทั้งสองประการนี้จะทำให้การอ่านคลาดเคลื่อนได้