ความรู้เรื่องของ มอเตอร์ (Motor) พลังงานทางกล

มอเตอร์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานทางไฟฟ้าเป็นพลังงานทางกล มอเตอร์ทั่ว ๆ ไปจะแบ่งเป็นมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) แต่ในเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศแล้วมอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) นิยมใช้กันมากกว่า ดังนั้นในที่นี้จะอธิบายเฉพาะมอเตอร์กระแสสลับ

มอเตอร์กระแสสลับแบ่งออกเป็นมอเตอร์เฟสเดียว (Single-Phase Maotor) และมอเตอร์สามเฟส (Three-Phase Motor) มอเตอร์เฟสเดียวใช้กันมากในเครื่องขนาดเล็ก ๆ ที่มีขนาดเศษส่นของแรงม้า (ไม่ถึงแรงม้า) เมื่อเราเปรียบเทียบมอเตอร์เฟสเดียวกับมอเตอร์สามเฟสแล้ว มอเตอร์เฟสเดียวจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า แต่เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงไม่ถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบ

มอเตอร์กระแสสลับ ตามปกติทั่ว ๆ ไป เป็นมอเตอร์แบบอินดัคชั่น (Induction Motor) ซึ่งนิยมใช้ในเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์แบบอินดัคชั่น (Induction Motor) ประกอบด้วย สเตเตอร์ (Stator) และโรเตอร์ (Rotor) ตัวสเตเตอร์จะเป็นตัวจ่ายสนามแม่หล็ก โดยขดลวดของสเตเตอร์ (Stator Winding) ตัวโรเตอร์ (Rotor) เหล็กกลมที่มีทองแดงหรืออะลูมิเนียมที่เป็นตัวนำทางไฟฟ้าฝังอยู่ในรูปร่าง

ความเร็วรอบของมอเตอร์จะทราบได้จากจำนวนขั้วเหนือ (N-pole) และขั้วใต้ (S-pole) จำนวนขั้วมากความเร็วของสนามแม่เหล็กจะน้อยลง