ฟิวส์ (Fuse) ป้องกันอันตรายและความเสียหาย แก่วงจรไฟฟ้า

ฟิวส์เป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่วงจรไฟฟ้าโดยตรง หรือใช้เป็นวัตถุป้องกันกระแสไฟสูงซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ้น โดยสื่อกระแสไฟแรงสูงเกินอัตราที่ผ่านฟิวส์นี้ กระแสไฟสูงจะชิงละลายหลอมฟิวส์ให้ขาดจากกันทันที เป็นการตัดวงจรของกระแสไฟสูงที่เกิดขึ้น มิให้ทำอันตรายแก่สายไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

เนื่องด้วยฟิวส์เป็นตัวป้องกันหรือขัดขวางกระแสไฟสูงเกินอัตราดังกล่าว จึงต้องเป็นโลหะหรือวัสดุที่เป็นจุดอ่อนหลอมตัวได้ หรือละลายได้ง่ายที่สุดในวงจร ฟิวส์เป็นวัตถุที่จะต้องออกแบบด้วยความระมัดระวัง และทำเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานไฟฟ้า เคยมีบางคนที่เข้าใจผิดนำเอาลวดทองแดงไปต่อแทนฟิวส์ และทำให้วงจรกระแสไฟเดินผ่านมีไฟใช้การได้ ก็เลยคิดว่าน่าจะเอาลวดทองแดงนี้ใช้แทนฟิวส์ตะกั่วจะดีกว่า เพราะไม่ขาด หรือละลายง่ายเหมือนลวดตะกั่ว ซึ่งนับว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างหนัก ถ้าปรากฏว่ากระแสไฟสูงเกิดขึ้นเมื่อไรย่อมเกิดการเสียหายขึ้นได้ทันที

ฟิวส์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าขณะนี้มี 3 ชนิด คือ

  1. ฟิวส์ดาทริดจ์ หรือฟิวส์กระบอกแบบที่เปลี่ยนฟิวส์ข้างในไม่ได้ (Non-renewable cartridge fuse)
  2. ฟิวส์กระบอก แบบที่เปลี่ยนฟิวส์ข้างในได้ (Renewable cartridge fuse)
  3. ฟิวส์แบบปลั๊ก (Plug fuse