การตรวจสภาพของคาปาซิเตอร์ (Capacitor)

การตรวจสภาพของคาปาซิเตอร์ (capacitor) โดยใช้โอห์มมิเตอร์สเกล R x 100 หรือมากกว่า แตะสายของโอห์มมิเตอร์ที่ขั้วทั้งสองของคาปาซิเตอร์ ถ้าเข็มชี้ที่ 0 โอห์ม แสดงว่าคาปาซิเตอร์ลัดวงจรระหว่างขั้วทั้งสอง ถ้าเข็มชี้ที่ค่าอนันต์ (infinity) จะหมายถึงวงจรภายในคาปาซิเตอร์ขาด ทั้ง 2 กรณีแสดงว่าคาปาซิเตอร์เสีย ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ กรณีที่สภาพดีเมื่อแตะที่ขั้วทั้งสองของคาปาซิเตอร์ เข็มจะชี้ค่า 0 โอห์มในช่วงแรกและจะชี้ค่าความต้านทานค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนสูงสุด

คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ตส่วนใหญ่จะใช้ตัวต้านทานขนาด 15,000 โอห์ม 2 วัตต์ ต่อคร่อมระหว่างขั้วทั้งสองเพื่อให้คาปาซิเตอร์คายประจุขณะหยุดทำงาน การตรวจสภาพของคาปาซิเตอร์ทำได้โดยไม่จำเป็นต้องตัดตัวต้านทานออก ในกรณีที่ไม่มีตัวต้านทานต่อดังกล่าว ก่อนทำการตรวจวัดด้วยโอห์มมิเตอร์ทุกครั้งจะต้องต่อลัดวงจรระหว่างขั้วทั้งสองเพื่อให้คาปาซิเตอร์คายประจุให้หมดก่อ