เครื่องมือทดสอบฉนวนไฟฟ้า (Insulation Tester)

เครื่องมือทดสอบฉนวนไฟฟ้า คือเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต้านทานชนิดพิเศษ คือใช้วัดความต้านทานที่มีค่าสูงมากเป็นเมกะโอห์ม (meg ohmmeter) ซึ่งเป็นค่าความต้านทานที่บอกคุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือเป็นเครื่องชี้การรั่วลงดิน (ground) ของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะในระบบทำความเย็น เครื่องมือทดสอบฉนวนไฟฟ้าจะใช้สำหรับตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ในคอมเพรสเซอร์ชนิดหุ้มปิดและชนิดกึ่งปิด เนื่องจากมีขดลวดทำงานสัมผัสกับสารทำความเย็นและสารหล่อลื่นในระบบ จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีโอกาสเกิดการรั่วลงดินสูงมาก

ระบบการตรวจสอบความเป็นฉนวนจะใช้วิธีปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงที่มีค่าแรงดันสูงมากผ่านขดลวดหรืออุปกรณ์ที่ต้องการทดสอบ เช่น ใช้ระบบไฟแรงดัน 500 โวลด์ สำหรับทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟ 220 โวลด์ ซึ่งมีย่านการวัดได้ถึง 200 เมกะโอห์ม หรือใช้ระบบไฟแรงดัน 1000 โวลด์ สำหรับทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟ 380 โวลด์ ซึ่งมีย่านการวัดได้ถึง 1000 เมกะโอห์ม