คาปาซิเตอร์แบบรัน (Run Capacitors)

คาปาซิเตอร์แบบรัน ใช้ในวงจรที่ต่อมอเตอร์แบบ PSC และ CSR โดยการต่อวงจรจะต่อคาปาซิเตอร์อนุกรมกับขดลวดสตาร์ตของมอเตอร์ และจะทำงานตลอดเวลา ทั้งช่วงเริ่มต้น และช่วงทำงานปกติ โดยไม่มีรีเลย์ตัดคาปาซิเตอร์ออกจากวงจร ขนาดจะบอกความจุเป็นไมโครฟารัด (MFD) การเลือกใช้จะต้องมีความจุไม่เกิน 10% ของค่าที่กำหนด เพราะถ้ามีความจุมากเกินกว่ากำหนด จะทำให้กระแสผ่านมอเตอร์มาก และเกิดความร้อนในขดลวดสูง การตรวจเช็กคาปาซิเตอร์ทำได้โดยใช้โอห์มมิเตอร์

คาปาซิเตอร์แบบรัน นอกจากจะใช้กับมอเตอร์คอมเพรสเวอร์แล้ว ยังใช้กับมอเตอร์พัดลมที่ต่อวงจรแบบ PSC ด้วย ขั้วต่อใช้งานของคาปาซิเตอร์ปกติจะมี 2 ขั้ว แต่มีบางรุ่นจะมีขนาดความจุ 2 ค่าอยู่ในคาปาซิเตอร์ตัวเดียวกัน คาปาวิเตอร์แบบนี้จะมีขั้วต่อ 3 ขั้วหลักดังรูปที่ 8.7 การต่อใช้งานต้องพิจารณาที่แผ่นบอกรายละเอียด (name plate) เช่น คาปาซิเตอร์ตัวอน่างบอกขนาดความจุ 20/5 MFD การใช้งานจะต่อคาปาซิเตอร์ความจุ 20 MFD สำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และความจุ 5 MFD สำหรับมอเตอร์พัดลม