รีเลย์ช่วยสตาร์ตชนิดทำงานด้วยกระแส (Current Relay)

รีเลย์ช่วยสตร์ดชนิดทำงานด้วยกระแสใช้ในวงจรที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต่อแบบ RSIR และ CSIR ทำหน้าที่คล้ายเป็นสวิตซ์อัตโนมัติสำหรับต่อและตัดวงจรไฟฟ้าของขดลวดสตาร์ดในมอเตอร์ การทำงานจะใช้กระแสที่ผ่านขดลวดรันเป็นตัวควบคุม จึงเรียกรีเลย์ชนิดนี้ว่า current relay