การจัดผังท่อสารทำความเย็นด้านส่ง (Discharge Line)

1. ในกรณีที่ชุดคอยล์ร้อนแยกคอนเดนเซอร์ออกจากคอมเพรสเซอร์ และคอนเดนเซอร์อยู่ในระดับที่สูงกว่า จะต้องติดตั้งท่อกักเก็บน้ำมันหล่อลื่น (oil trap) หรือจัดให้ท่อมีความลาดเอียง (pitch) ออกจากคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันน้ำมันหล่อลื่นกลับเข้าคอมเพรสเวอร์ขณะเครื่องหยุดทำงาน

2. ในกรณีของท่อส่งสารทำความเย็นเหลว (liquid line) ห้ามติดตั้งชุดคอยล์เย็นสูงกว่าคอยล์ร้อนเกินกว่า 20 ฟุต (6 เมตร) เพื่อป้องกันความดันลดในท่อที่เกิดขึ้นเนื่องจากความสูงของของเหลว (static pressure drop) ซึ่งจะทำให้สารทำความเย็นภายในท่อส่วนหนึ่งเดือดเป็นไอ ทำให้ความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นลดลง