อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ในเครื่องปรับอากาศ

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันระหว่างท่อน้ำยาเหลว (liquid line) ช่วงระหว่างดรายเออร์กับลิ้นลดคามดัน และท่อน้ำยาด้านดูด (suction line) ช่วงระหว่างเครื่องระเหยกับคอมเพรสเซอร์ โดยนำท่อน้ำยาทั้ง 2 ส่วน มาแนบสัมผัสกันเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้น้ำยาเหลวก่อนเข้าลิ้นลดความดันมีสภาพเป็นของเหลวเย็นยิ่ง (subcooled liquid) และแก๊สก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์เป็นไอร้อนยวดยิ่ง (superheated vapor) เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับน้ำยาทั้งสองส่วนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ